Informační portál nejen pro energetické manažery měst a obcí.
Úspory energie, energetický management, obnovitelné a decentralizované
zdroje energie, legislativa v kontextu veřejné správy a správy majetku.

E-MANAŽER
vstup do systému

Akce

11.12.2023 - FACILITY MANAGEMENT 2023
Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, 059 85.
Slovenská spoločnosť pre...

Všechny akce >>

Příklady dobré praxe

 

7.1 Brno - Nový Lískovec

Ukázkovým příkladem dobré praxe je program regenerace panelových bytových domů v Brně-Novém Lískovci. Tato městská část spravuje celkem 1056 bytů, z toho 384 bytů v 10 domech typu T06B a 672 bytů v B70R.

Rozhodnutím investora byly projekty připraveny tak, aby byly splněny požadavky kladené na nízkoenergetické domy.

Komplexnost opatření

Společným znakem těchto rekonstrukcí je komplexnost realizovaných opatření, která lze charakterizovat stručně následovně:

 • výměna oken za nová s prostupem tepla 1,2 W/(m2K),
 • zateplení obvodového pláště minimálně 16 cm tepelné izolace včetně suterénu min. 8 cm pod úroveň terénu, atik a výtahové šachty,
 • zateplení střešního pláště, izolace stropu suterénu,
 • výměna a izolace vnitřních instalací, doplnění regulačních prvků a vyregulování systému vytápění,
 • v části domů výměna rozvodů elektřiny v bytech a společných prostorách,
 • modernizace větrání u všech objektů,
 • řízené větrání s rekuperační jednotkou u dvou objektů,
 • výměna balkonů, výměna bytových jader, kuchyňských linek, úprava vstupních prostor,
 • organizační opatření - zavedení energetického managementu. 
 

7.2 Freiburg - sluneční město

Tento text ve stručnosti popisuje energetickou a ekologickou politiku města Freiburg, které je mnohými označováno za „ekologickou metropoli“ Německa.

Freiburg je historické město s více než 200.000 obyvateli. Leží na jihozápadě Německa, blízko hranic s Francií, v turisticky atraktivní oblasti horního Porýní. Během posledních desetiletí si město Freiburg získalo pověst jednoho z ekologicky nejprogresivnějších měst v Německu a potažmo v Evropě. Zda oprávněně, či nikoliv, posuďte sami.

Počátky „ekologické“ politiky města

Pro budoucí směr rozvoje města byla důležitá již 70.léta, kdy vznikl záměr postavit cca 30 km od města jadernou elektrárnu. Proti tomuto plánu se zvedl tak silný odpor místních obyvatel (mimo jiné kvůli obavám o poničení pověsti Freiburgu jako turisticky atraktivního regionu), že po letech sporů bylo od plánu na vybudování elektrárny v roce 1975 upuštěno. Zvýšené environmentální povědomí a jistá mezera v energetické koncepci regionu vedla po určité době k nastartování vývoje dnešním „ekologickým“ směrem. Zlomem je v tomto směru rok 1986, kdy město přijalo dlouhodobou vizi rozvoje „Sluneční region Freiburg“. 

 

7.3 Město Heidelberg

Heidelberg je historické univerzitní město se 140 tisíci obyvateli, nacházející se ve spolkové zemi Baden-Würtemberg v Německu. Kromě nejstarší německé univerzity, historických památek a mnoha výzkumných center je poslední dobou známý také pro svůj aktivní přístup k ochraně klimatu a životního prostředí.

Cíle města

Město si roku 2004 nechalo zpracovat už druhou podrobnou studii, tzv. Klimatický koncept (první roku 1992). Z výsledků studie mimo jiné vyplynulo, že i přes dílčí úspěchy (spotřeba energií v obecních budovách klesla o 25 %) se celkový úhrn emisí zvýšil mezi lety 1987 až 2004 o 7 %. Novým cílem, který si město stanovilo, je snížení emisí CO2 o 15 % do roku 2015. K dosažení tohoto cíle bylo ve studii jmenováno celkem 43 opatření. Bylo vybráno těchto pět oblastí jako prioritní:

 • podpora úsporného stavitelství,
 • výstavba modelové části města Bahnstadt (zatím nerealizováno),
 • dotační program pro rozumné zacházení s energií,
 • energetická účinnost v podnikání,
 • využívání obnovitelných zdrojů. 
 

7.4 Město a okres Güssing

Güssing (4000 obyvatel) je hlavní město stejnojmenného okresu ve spolkové zemi Burgenland v Rakousku. Ještě v roce 1988 byl okres Güssing považován za nejchudší region Rakouska, k čemuž přispívala jeho poloha na hranicích s Maďarskem, špatná dostupnost a málo pracovních příležitostí. Region upadal a pomalu se vylidňoval. V roce 1990 však městská rada přijala dlouhodobý plán rozvoje města „Das Modell Güssing“. Hlavním cílem bylo dosáhnout nezávislosti na energii z fosilních paliv s pomocí místních zdrojů a pomoci tak životnímu prostředí i místní ekonomice. O osmnáct let později je Güssing prosperujícím regionem a nositelem mnoha ocenění, mimo jiné titulu „nejinovativnější region Rakouska“. 

 

7.5 Kampaň DISPLAY

Kampaň Display je evropská kampaň koordinovaná organizací Energie-Cités, sdružením měst a obcí se zájmem o rozumné hospodaření s energií a kvalitní veřejnou správu. Cílem kampaně je povzbudit místní samosprávy ke zveřejňování údajů o energetické náročnosti obecních budov. Za tímto účelem byl vytvořen systém hodnocení, jehož výstupem je energetický štítek podobný tomu, kterým se označují elektrické spotřebiče. Účast v kampani je dobrovolná.

Jak DISPLAY funguje?

Nástroje kampaně DISPLAY umožní účastníkům:

 • spočítat spotřebu energie, vody a vypouštěné emise pro zvolené obecní budovy,
 • klasifi kovat budovu podle energetické náročnosti,
 • prezentovat výsledky v podobě štítku (informačního panelu), který může být vystaven v budově.

Štítek (panel) obsahuje tyto informace:

 • spotřeba energie (kWh/m2/rok),
 • emise skleníkového plynu CO2 (kg/m2/rok),
 • spotřeba vody (l/m2/rok),
 • pro každou z těchto tří oblastí zařazuje budovu do kategorie A-G podle náročnosti,
 • v levém dolním rohu obsahuje výčet opatření ke zlepšení a posunu budovy směrem ke kategorii A,
 • v pravém dolním rohu jsou údaje o zdrojích energie používaných v budově. 
 

7.6 Budova školky v Ostravě-Proskovicích

Rekonstrukce budovy mateřské školky v Ostravě-Proskovicích je příkladem úspěšného skloubení prvků nízkoenergetického domu s obnovitelnými zdroji energie. Projekt byl realizován v letech 2001-2002.

Základní informace o projektu

Základní charakteristiky projektu:

 • dosažení parametru nízkoenergetického domu (spotřeba tepelné energie 46 kW/rok/m2),
 • využití solárních kolektorů pro ohřev vody a pro podporu vytápění,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí pomocí zemního výměníku tepla,
 • výměna kotlů na zemní plyn za kotle na dřevní štěpku,
 • řízené větrání a rekuperace tepla v části objektu.

Současně s rekonstrukcí stávající budovy byla vybudována i bytová nástavba.